Polski Ład – nowe obowiązki użytkowników kas fiskalnych

Prezydent podpisał Ustawę z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – zwaną potocznie Polskim Ładem. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 23 listopada 2021 roku poz. 2105. Zapisy ustawy w większości wchodzą w życie 1 stycznia 2022 roku, niektóre zapisy z dniem następującym po opublikowaniu a niektóre jeszcze w innych, wskazanych w ustawie terminach.

Z Ustawy tej (Polski Ład) dla użytkowników kas fiskalnych wynikają dwa obowiązki. Pierwszy z nich wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku a drugi – zgodnie z Art. 89. 3. ustawy – 1 lipca 2022 roku.

Pierwszy – (wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku) obowiązek przyjmowania zapłaty za towary czy usługi „instrumentem płatniczym”, czyli formą elektroniczną zapłaty przez wszystkich przedsiębiorców stosujących kasy fiskalne. Wynika z zapisu:

Z powyższego obowiązku zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy nie muszą stosować kas fiskalnych:

Zgodnie z definicją Ustawy o usługach płatniczych18, na którą powołuje się Polski Ład:

Biorąc pod uwagę fakt, że definicja „instrumentu płatniczego” jest bardzo szeroka i obejmuje wszelkie urządzenia czy też procedury umożliwiające płatnikowi złożenie zlecenia płatniczego, spełnienie tego wymogu może być realizowane poprzez zapewnienie przyjmowania płatności np. kartą płatniczą (terminal), przelew elektroniczny, płatności mobilne, BLIK, SkyCach itp.

W Ustawie nie wskazano konkretnych kar za brak zapewnienia możliwości płatności za towary lub usługi „instrumentem płatniczym”. Natomiast przedsiębiorcy niespełniający tego wymogu nie mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT wynikający z „szybkiej ścieżki” wprowadzonej w „Polskim Ładzie”Drugi – (wchodzi w życie 1 lipca 2022 roku) jeśli przedsiębiorca stosuje kasy online a do płatności „instrumentem płatniczym” wykorzystuje terminal płatniczy, to ma obowiązek łączenia terminala z kasą online. Wynika z zapisu:

Teoretycznie termin wejścia w życie tych przepisów może być przesunięty. Wynika to z zapisu:

Powyższy obowiązek nie dotyczy użytkowników drukarek fiskalnych online, gdyż te są wyłączone z obowiązku posiadania interfejsu komunikacyjnego z terminalem płatniczym na mocy § 6. 7) c. Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące na podstawie którego do tej pory wszystkie urządzenia online otrzymały homologację Prezesa GUM. Taki sam zapis znalazł się w znowelizowanym Rozporządzeniu w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących.

Za nieprzestrzeganie drugiego obowiązku grozi przedsiębiorcy dotkliwa kara. Wynika to z zapisu:

Każda kasa online marki Novitus ma zaimplementowany obowiązkowy protokół ECR-EFT umożliwiający połączenie kasy z terminalem płatniczym. Niestety, nie wszystkie terminale mają możliwość łączenia z kasami online – nie mają tego protokołu lub nie mają odpowiedniego interfejsu do takiego połączenia. Dlatego każdy użytkownik kasy online posiadający terminal płatniczy lub chcący podpisać umowę na korzystanie z terminala płatniczego powinien sprawdzić, czy ten terminal współpracuje z kasami online. Informacje o współpracy terminali z kasami online można uzyskać na stronie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.

Kontakt

ul. Podlaska 3
81-325 Gdynia

tel/fax: 58 620 32 64
kom: +48 606 292 781

email: medium.serwis@wp.pl

Zapraszamy:
poniedziałek - piątek
9:00 - 16:00

Producenci


ul. Podlaska 3
81-325 Gdynia